msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: Yet Another Related Posts Plugin v3.0.5\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" "POT-Creation-Date: \n" "PO-Revision-Date: 2009-08-09 20:19+0500\n" "Last-Translator: Alisher \n" "Language-Team: \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n" "X-Poedit-Language: Uzbek\n" "X-Poedit-Country: UZBEKISTAN\n" "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n" "X-Poedit-KeywordsList: __;_e;__ngettext:1,2;_n:1,2;__ngettext_noop:1,2;_n_noop:1,2;_c,_nc:4c,1,2;_x:1,2c;_ex:1,2c;_nx:4c,1,2;_nx_noop:4c,1,2;\n" "X-Poedit-Basepath: ../\n" "X-Poedit-Bookmarks: \n" "X-Poedit-SearchPath-0: .\n" "X-Textdomain-Support: yes" #: includes.php:149 #: includes.php:194 #: includes.php:215 #@ yarpp msgid "Related Posts (YARPP)" msgstr "Aloqador xabarlar (YARPP)" #: includes.php:376 #@ yarpp msgid "Related Posts" msgstr "Aloqador xabarlar" #: template-builtin.php:35 #, php-format #@ yarpp msgid "%f is the YARPP match score between the current entry and this related entry. You are seeing this value because you are logged in to WordPress as an administrator. It is not shown to regular visitors." msgstr "%f - bu joriy xabar va aloqador xabar o'rtasidagi o'xshashlik koeffitsientidir. Bu ko'rsatkich Sizga \"Wordpress\"ga administrator sifatida kirganingiz uchun ko'rsatildi. Oddiy foydalanuvchilarga bu ko'rsatilmaydi." #: magic.php:297 #: options-meta-boxes.php:205 #: options-meta-boxes.php:269 #, php-format #@ yarpp msgid "Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin." msgstr "Aloqador xabarlar Sizga YARPP plagini tomonidan taqdim etildi." #: yarpp_options.php:54 #@ yarpp msgid "The MyISAM check has been overridden. You may now use the \"consider titles\" and \"consider bodies\" relatedness criteria." msgstr "MyISAM tekshiruvi bajarildi. Endi Siz \"Sarlavhalarni hisobga olmoq\" va \"Matnni hisobga olmoq\" o'xshashlik mezonlaridan foydalanishingiz mumkin." #: yarpp_options.php:63 #, php-format #@ yarpp msgid "YARPP's \"consider titles\" and \"consider bodies\" relatedness criteria require your %s table to use the MyISAM storage engine, but the table seems to be using the %s engine. These two options have been disabled." msgstr "\"Sarlavhalarni hisobga olmoq\" va \"Matnni hisobga olmoq\" o'xshashlik mezonlaridan foydalanish Sizning %s jadval MyISAM yuritmasini ishlatishini talab qiladi, ammo, ehtimol, jadval %s yuritgichidan foydalanyapti. Bu ikki opsiyalar o'chirilgan." #: yarpp_options.php:65 #, php-format #@ yarpp msgid "To restore these features, please update your %s table by executing the following SQL directive: ALTER TABLE `%s` ENGINE = MyISAM; . No data will be erased by altering the table's engine, although there are performance implications." msgstr "Marhamat, ushbu opsiyalarni qayta tiklash uchun %s jadvalingizni keyingi SQL yo'riqnoma bilan o'zgartiring;: ALTER TABLE `%s` ENGINE = MyISAM;
. Jadval o'zgartirilganda hech qanday ma'lumot yo'qolmaydi, ammo amallar natijasi o'zgarishi mumkin." #: yarpp_options.php:67 #, php-format #@ yarpp msgid "If, despite this check, you are sure that %s is using the MyISAM engine, press this magic button:" msgstr "Agar, bu opsiyaga qaramasdan, Siz %s jadval MyISAM ni ishlatayotganiga amin bo'lsangiz, mana bu sehrli tugmani bosing  :" #: yarpp_options.php:70 #@ yarpp msgid "Trust me. Let me use MyISAM features." msgstr "Menga ishoning. Menga MyISAM ni ishlatishga ruxsat bering." #: yarpp_options.php:83 #@ yarpp msgid "The YARPP database had an error but has been fixed." msgstr "YARPP ma'lumotlar bazasida xatolar mavjud edi, lekin ular to'g'irlandi." #: yarpp_options.php:85 #@ yarpp msgid "The YARPP database has an error which could not be fixed." msgstr "YARPP ma'lumotlar bazasida xato mavjud va uni to'g'irlab bo'lmaydi." #: options-meta-boxes.php:45 #: options-meta-boxes.php:63 #: options-meta-boxes.php:76 #@ yarpp msgid "do not consider" msgstr "hisobga olinmasin" #: options-meta-boxes.php:46 #: options-meta-boxes.php:64 #: options-meta-boxes.php:78 #@ yarpp msgid "consider" msgstr "hisobga olinsin" #: options-meta-boxes.php:65 #@ yarpp msgid "consider with extra weight" msgstr "qo'shimchalar bilan hisobga olmoq" #: yarpp_options.php:178 #@ yarpp msgid "Yet Another Related Posts Plugin Options" msgstr "YARPP opsiyalari" #: options-meta-boxes.php:118 #@ yarpp msgid "\"The Pool\"" msgstr "Kontent" #: options-meta-boxes.php:91 #@ yarpp msgid "\"The Pool\" refers to the pool of posts and pages that are candidates for display as related to the current entry." msgstr "Kontent xabarlar va sahifalar to'plami bo'lib, joriy xabarga aloqador sifatida namoyish etishga nomzodlar bo'lib hisoblanadi." #: options-meta-boxes.php:96 #@ yarpp msgid "Disallow by category:" msgstr "Toifalar bo'yicha bekor qilish:" #: options-meta-boxes.php:98 #@ yarpp msgid "Disallow by tag:" msgstr "Teglar bo'yicha bekor qilish:" #: options-meta-boxes.php:101 #@ yarpp msgid "Show password protected posts?" msgstr "Parol bilan himoyalangan xabarlar ko'rsatilsinmi?" #: options-meta-boxes.php:140 #@ yarpp msgid "Show only previous posts?" msgstr "Faqat oldingi xabarlar ko'rsatilsinmi?" #: options-meta-boxes.php:148 #@ yarpp msgid "\"Relatedness\" options" msgstr "\"O'xshashlik\" opsiyalari" #: options-meta-boxes.php:124 #: options-meta-boxes.php:139 #: options-meta-boxes.php:157 #: options-meta-boxes.php:161 #: options-meta-boxes.php:204 #: options-meta-boxes.php:221 #: options-meta-boxes.php:223 #: options-meta-boxes.php:228 #: options-meta-boxes.php:268 #@ yarpp msgid "more>" msgstr "batafsil>" #: options-meta-boxes.php:130 #@ yarpp msgid "Match threshold:" msgstr "O'xshashlik chegarasis:" #: options-meta-boxes.php:131 #@ yarpp msgid "Titles: " msgstr "Sarlavhalar:" #: options-meta-boxes.php:133 #@ yarpp msgid "Bodies: " msgstr "Matnlar:" #: options-meta-boxes.php:135 #@ yarpp msgid "Tags: " msgstr "Teglar:" #: options-meta-boxes.php:137 #@ yarpp msgid "Categories: " msgstr "Toifalar:" #: options-meta-boxes.php:139 #@ yarpp msgid "Cross-relate posts and pages?" msgstr "Xabar va sahifalar o'zaro bog'lansinmi?" #: options-meta-boxes.php:139 #@ yarpp msgid "When the \"Cross-relate posts and pages\" option is selected, the related_posts(), related_pages(), and related_entries() all will give the same output, returning both related pages and posts." msgstr "\"Xabar va sahifalarni o'zaro bog'lash\" opsiyasi tanlanganda, related_posts(), related_pages() va related_entries() funktsiyalari aloqador sahifalar va xabarlardan iborat bir xil natijalarni berishadi." #: options-meta-boxes.php:212 #@ yarpp msgid "Display options for your website" msgstr " opsiyalarini Sizning sayt uchun ko'rsatish" #: options-meta-boxes.php:157 #@ yarpp msgid "Automatically display related posts?" msgstr "O'xshash xabarlar avtomatik tarzda ko'rsatilsinmi?" #: options-meta-boxes.php:157 #@ yarpp msgid "This option automatically displays related posts right after the content on single entry pages. If this option is off, you will need to manually insert related_posts() or variants (related_pages() and related_entries()) into your theme files." msgstr "Bu opsiya aloqador xabarlarni kirish sahifalaridagi kontentdan keyinoq avtomatik ravishda namoyish etadi. Agar bu opsiya o'chirilsa related_posts() yoki shunga o'xshashni (related_pages() va related_entries()) o'z mavzungizda qo'lda kiritishga to'g'ri keladi." #: options-meta-boxes.php:158 #@ yarpp msgid "Website display code example" msgstr "Web saytni namoyish etish kodi" #: options-meta-boxes.php:158 #: options-meta-boxes.php:221 #@ yarpp msgid "(Update options to reload.)" msgstr "(Qayta yuklash uchun opsiyalarni yangilash.)" #: options-meta-boxes.php:160 #: options-meta-boxes.php:226 #@ yarpp msgid "Maximum number of related posts:" msgstr "Aloqador xabarlarning maksimum soni:" #: options-meta-boxes.php:175 #: options-meta-boxes.php:244 #@ yarpp msgid "Before / after related entries:" msgstr "Aloqador xabarlargacha yoki xabardan keyin:" #: options-meta-boxes.php:175 #: options-meta-boxes.php:176 #: options-meta-boxes.php:184 #: options-meta-boxes.php:244 #: options-meta-boxes.php:245 #: options-meta-boxes.php:250 #@ yarpp msgid "For example:" msgstr "Misol uchun:" #: options-meta-boxes.php:176 #: options-meta-boxes.php:245 #@ yarpp msgid "Before / after each related entry:" msgstr "Har bir aloqador xabargacha yoki xabardan keyin:" #: options-meta-boxes.php:178 #: options-meta-boxes.php:247 #@ yarpp msgid "Show excerpt?" msgstr "Ko'chirma ko'rsatilsinmi?" #: options-meta-boxes.php:179 #: options-meta-boxes.php:248 #@ yarpp msgid "Excerpt length (No. of words):" msgstr "Ko'chirma uzunligi (so'zlar soni):" #: options-meta-boxes.php:183 #@ yarpp msgid "Before / after (Excerpt):" msgstr "Ko'chirmadan oldin yoki keyin:" #: options-meta-boxes.php:189 #: options-meta-boxes.php:254 #@ yarpp msgid "Order results:" msgstr "Natijalarni saralash:" #: options-meta-boxes.php:191 #: options-meta-boxes.php:256 #@ yarpp msgid "score (high relevance to low)" msgstr "O'xshashlik (yuqoridan pastga)" #: options-meta-boxes.php:192 #: options-meta-boxes.php:257 #@ yarpp msgid "score (low relevance to high)" msgstr "O'xshashlik (pastdan yuqoriga)" #: options-meta-boxes.php:193 #: options-meta-boxes.php:258 #@ yarpp msgid "date (new to old)" msgstr "sana (yangidan eskiga)" #: options-meta-boxes.php:194 #: options-meta-boxes.php:259 #@ yarpp msgid "date (old to new)" msgstr "sana (eskidan yangiga)" #: options-meta-boxes.php:195 #: options-meta-boxes.php:260 #@ yarpp msgid "title (alphabetical)" msgstr "sarlavha (alifbo bo'yicha)" #: options-meta-boxes.php:196 #: options-meta-boxes.php:261 #@ yarpp msgid "title (reverse alphabetical)" msgstr "sarlavha (alifboga qarshi)" #: options-meta-boxes.php:201 #: options-meta-boxes.php:266 #@ yarpp msgid "Default display if no results:" msgstr "Natijalar bo'lmasa asl holatini ko'rsatish:" #: includes.php:257 #: options-meta-boxes.php:203 #: options-meta-boxes.php:268 #@ yarpp msgid "Help promote Yet Another Related Posts Plugin?" msgstr "Yana Bir Aloqador Xabarlar Plagini (YARPP)ni tarqatishda yordam kerakmi?" #: options-meta-boxes.php:205 #: options-meta-boxes.php:269 #, php-format #@ yarpp msgid "This option will add the code %s. Try turning it on, updating your options, and see the code in the code example to the right. These links and donations are greatly appreciated." msgstr "Bu opsiya % kodini qo'shadi. Uni yoqib, opsiyalaringizni yangilab ko'rgandan so'ng o'ng tomondagi kod namunasini qarang." #: options-meta-boxes.php:276 #@ yarpp msgid "Display options for RSS" msgstr " opsiyalarini RSS uchu ko'rsatish" #: options-meta-boxes.php:221 #@ yarpp msgid "Display related posts in feeds?" msgstr "Aloqador xabarlar tezkor xabarlar tizimida ko'rsatilsinmi?" #: options-meta-boxes.php:223 #@ yarpp msgid "Display related posts in the descriptions?" msgstr "Aloqador xabarlar tavsifda ko'rsatilsinmi?" #: options-meta-boxes.php:223 #@ yarpp msgid "This option displays the related posts in the RSS description fields, not just the content. If your feeds are set up to only display excerpts, however, only the description field is used, so this option is required for any display at all." msgstr "Bu opsiya nafaqat butun kontentni, balki aloqador xabarlarni tezkor xabarlar tizimi maydonchalarida ko'rsatadi. Sizning tezkkor xabarlar tizimi faqat ko'chirmalarga moslashgan bo'lsa ham faqat tafsif maydonchalaridan foydalaniladi. Shuning uchun har qanday namoyishda ham shu opsiya talab qilinadi." #: options-meta-boxes.php:221 #@ yarpp msgid "RSS display code example" msgstr "RSS kodi namunasi" #: options-meta-boxes.php:250 #@ yarpp msgid "Before / after (excerpt):" msgstr "Ko'chirmagacha yoki undan keyin:" #: options-meta-boxes.php:38 #@ yarpp msgid "word" msgstr "so'z" #: options-meta-boxes.php:39 #@ yarpp msgid "tag" msgstr "teg" #: options-meta-boxes.php:40 #@ yarpp msgid "category" msgstr "toifa" #: options-meta-boxes.php:48 #: options-meta-boxes.php:80 #, php-format #@ yarpp msgid "require at least one %s in common" msgstr "Umumiy qilib hech bo'lmaganda % bo'lishi kerak" #: options-meta-boxes.php:50 #: options-meta-boxes.php:82 #, php-format #@ yarpp msgid "require more than one %s in common" msgstr "Umumiy qilib % dan ko'p bo'lishi kerak" #: yarpp_options.php:114 #@ yarpp msgid "Options saved!" msgstr "Opsiyalar saqlab qolindi!" #: options-meta-boxes.php:124 #@ yarpp msgid "The higher the match threshold, the more restrictive, and you get less related posts overall. The default match threshold is 5. If you want to find an appropriate match threshhold, take a look at some post's related posts display and their scores. You can see what kinds of related posts are being picked up and with what kind of match scores, and determine an appropriate threshold for your site." msgstr "O'xshashlik chegarasi qanchalik yuqori bo'lsa natija shunchalik chegaralangan, yani natijada shunchalik kam aloqador xabarlarga ega bo'lasiz. Asl holida o'xshashlik chegarasi 5ga teng. Agar mos keladigan chegara ko'rsatkichini topishni hohlasangiz, turli xabarlarni o'rganib chiqing. Siz qanday aloqador xabarlar yuqoriga ko'tarilayotganini va ularning o'xshashlik ko'rsatkichlarini ko'rishingiz mumkin. Natijada o'z saytingizga mos chegara ko'rsatkichni aniqlay olasiz." #: yarpp_options.php:279 #@ yarpp msgid "Update options" msgstr "Opsiyalarni yangilash" #: yarpp_options.php:280 #@ yarpp msgid "Do you really want to reset your configuration?" msgstr "Siz haqiqatan ham konfiguratsiyani asl holatiga qaytarmoqchimisiz?" #: yarpp_options.php:280 #@ yarpp msgid "Reset options" msgstr "Opsiyalarni asl holatiga qaytarmoq" #: cache-postmeta.php:105 #: cache-tables.php:131 #@ yarpp msgid "Example post " msgstr "Xabar namunasi" #: options-meta-boxes.php:105 #@ yarpp msgid "day(s)" msp;|\(|\n)('.$word_matches.') @i'; } $word_matches = ''; if (get_option('zalomeni_between_number_and_unit', Zalomeni::default_between_number_and_unit) == 'on') { $temp_array = explode(',', get_option('zalomeni_between_number_and_unit_list', Zalomeni::default_between_number_and_unit_list)); foreach ($temp_array as $j) { $j = mb_strtolower(trim($j)); $word_matches .= ($word_matches == '' ? '' : '|') . $j; } } if ($word_matches != '') { $return_array['units'] = '@(\d) ('.$word_matches.')(^|[;\.!:]| | |\?|\n|\)|<|\010|\013|$)@i'; } if (get_option('zalomeni_space_between_numbers', Zalomeni::default_space_between_numbers) == 'on') { $return_array['numbers'] = '@(\d) (\d)@i'; } if (get_option('zalomeni_spaces_in_scales', Zalomeni::default_spaces_in_scales) == 'on') { $return_array['scales'] = '@(\d) : (\d)@i'; } if (get_option('zalomeni_space_after_ordered_number', Zalomeni::default_space_after_ordered_number) == 'on') { $return_array['orders'] = '@(\d\.) ([0-9a-záčďéěíňóřšťúýž])@'; } if (get_option('zalomeni_custom_terms', Zalomeni::default_custom_terms) != '') { $term_counter = 1; $custom_terms = explode(chr(10), str_replace(chr(13), '', get_option('zalomeni_custom_terms', Zalomeni::default_custom_terms))); foreach ($custom_terms as $i) { if (strpos($i, ' ') !== false) { $term = ''; $words_split = explode(' ', $i); foreach ($words_split as $j) { $term .= ($term == '' ? '(' : ' (') . str_replace(array('/', '(', ')'), array('\\/', '\\(', '\\)'), $j) . ')'; } $term = '/' . $term . '/i'; $return_array['customterm' . $term_counter++] = $term; } } } return $return_array; } private function prepare_replacements() { $return_array = array(); foreach (array('prepositions', 'conjunctions', 'abbreviations') as $i) { if (get_option('zalomeni_'.$i, constant('Zalomeni::default_'.$i)) == 'on') { $return_array['words'] = '$1$2 '; break; } } if (get_option('zalomeni_between_number_and_unit', Zalomeni::default_between_number_and_unit) == 'on') { $return_array['units'] = '$1 $2$3'; } if (get_option('zalomeni_space_between_numbers', Zalomeni::default_space_between_numbers) == 'on') { $return_array['numbers'] = '$1 $2'; } if (get_option('zalomeni_spaces_in_scales', Zalomeni::default_spaces_in_scales) == 'on') { $return_array['scales'] = '$1 : $2'; } if (get_option('zalomeni_space_after_ordered_number', Zalomeni::default_space_after_ordered_number) == 'on') { $return_array['orders'] = '$1 $2'; } if (get_option('zalomeni_custom_terms', Zalomeni::default_custom_terms) != '') { $term_counter = 1; $custom_terms = explode(chr(10), str_replace(chr(13), '', get_option('zalomeni_custom_terms', Zalomeni::default_custom_terms))); foreach ($custom_terms as $i) { if (strpos($i, ' ') !== false) { $term = ''; $words_split = explode(' ', $i); $word_counter = 1; foreach ($words_split as $j) { $term .= ($term == '' ? '' : ' ') . '$' . $word_counter++; } $return_array['customterm' . $term_counter++] = $term; } } } return $return_array; } static public function settings_section_description() { echo( '
' . '

Plugin Zalomení
Autor: Honza Skýpala

' . '
' . '

' . Zalomeni::texturize(__('Upravujeme-li písemný dokument, radí nám Pravidla českého pravopisu nepsat neslabičné předložky v, s, z, k na konec řádku, ale psát je na stejný řádek se slovem, které nese přízvuk (např. ve spojení k mostu, s bratrem, v Plzni, z nádraží). Typografické normy jsou ještě přísnější: podle některých je nepatřičné ponechat na konci řádku jakékoli jednopísmenné slovo, tedy také předložky a spojky a, i, o, u;. Někteří pisatelé dokonce nechtějí z estetických důvodů ponechávat na konci řádků jakékoli jednoslabičné výrazy (např. ve, ke, ku, že, na, do, od, pod).', 'zalomeni')) . '

' . '

' . Zalomeni::texturize(__('Více informací na webu Ústavu pro jazyk český, Akademie věd ČR.', 'zalomeni')) . '

' . '

' . Zalomeni::texturize(__('Tento plugin řeší některé z uvedených příkladů: v textu nahrazuje běžné mezery za pevné tak, aby nedošlo k zalomení řádku v nevhodném místě.', 'zalomeni')) . '

' ); } static public function texturize($text) { if (get_option('zalomeni_matches') == '') return $text; // no settings? then fall-back to just return the content $output = ''; $curl = ''; $textarr = preg_split('/(<.*>|\[.*\])/Us', $text, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE); $stop = count($textarr); $no_texturize_tags = apply_filters('no_texturize_tags', array('pre', 'code', 'kbd', 'style', 'script', 'tt')); $no_texturize_shortcodes = apply_filters('no_texturize_shortcodes', array('code')); $no_texturize_tags_stack = array(); $no_texturize_shortcodes_stack = array(); for ($i = 0; $i < $stop; $i++) { $curl = $textarr[$i]; if (!empty($curl)) { global $wp_version; if ('<' != $curl{0} && '[' != $curl{0} && empty($no_texturize_shortcodes_stack) && empty($no_texturize_tags_stack)) { // If it's not a tag $curl = preg_replace(get_option('zalomeni_matches'), get_option('zalomeni_replacements'), $curl); $curl = preg_replace(get_option('zalomeni_matches'), get_option('zalomeni_replacements'), $curl); } else if (version_compare($wp_version, '2.9', '<')) { wptexturize_pushpop_element($curl, $no_texturize_tags_stack, $no_texturize_tags, '<', '>'); wptexturize_pushpop_element($curl, $no_texturize_shortcodes_stack, $no_texturize_shortcodes, '[', ']'); } else { _wptexturize_pushpop_element($curl, $no_texturize_tags_stack, $no_texturize_tags, '<', '>'); _wptexturize_pushpop_element($curl, $no_texturize_shortcodes_stack, $no_texturize_shortcodes, '[', ']'); } } $output .= $curl; } return $output; } } $wpZalomeni = new Zalomeni(); ?>